11 December 2011

Perkembangan Islam Selepas Hijrah

»  Surat Rasulullah kepada Raja Romawi, Heraclius

Surat Rasulullah kepada Raja Romawi, Heraclius

 
Rasulullah mengirim surat kepada Heraclius, Raja Romawi yang dibawa oleh Dihyah al Kalbi. Ia menyerahkannya kepada penguasa Bushra dan mengantarnya kepada Heraclius. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan utusanNya, kepada Heraclius Raja Romawi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk.

Amma ba’du: Aku mengajakmu untuk masuk Islam. Masuklah Islam maka kau akan selamat dan kau akan diberikan oleh Allah dua pahala. JIka kau menolak, maka kau menanggung dosa orang orang Arison.
‘Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang orang yang berserah diri (kepada Allah)” (QS Ali Imran 3: 64)

Surat Nabi kepada Kaisar Romawi diambil dari hadist Ibnu Abbas dari Abu Sufyan yang di takhrij oleh Bukhari pada bab Kaifa bada-al wahyi ila Rasulillah, oleh Muslim (1773), Tirmidzi (2718), Abu Daud (5136), Ahmad (I:263) dan oleh Baihaqi dalam as-Sunan (IX:177)

No comments:

Post a Comment